Công ty CP Bao bì Nhơn Trạch - Đồng Nai

Công ty CP Bao bì Nhơn Trạch - Đồng Nai

Công ty CP Bao bì Nhơn Trạch - Đồng Nai

 

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bao bì Nhơn Trạch - Đồng Nai

Giám đốc: Nguyễn Đức Văn

Điện thoại: 0613.560127

Mobile: 0903.706911

Fax : 0613.560130

Website: http://www.baobinhontrach.com.vn

Địa chỉ: Số 2 Khu CN Nhơn Trạch I, Đồng Nai

 

0989572988