cong-ty-cp-bb-hoang-thach

Công ty cp bb hoàng thạch

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 16/10/2018

Công ty CP BB Hoàng Thạch

 

Tên đơn vị: Công ty CP BB Hoàng Thạch

Giám đốc: Nguyễn Văn Tọa

Điện thoại: 0320.3820.020

Mobile0913269640

FAX: 0320.3821.869

Website: http://www.ximanghoangthach.com

Địa chỉ: Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương