Công ty CP VICEM BB Hải Phòng

Công ty CP VICEM BB Hải Phòng

Công ty CP VICEM BB  Hải Phòng

 

Tên đơn vị: Công ty CP VICEM BB Hải Phòng

Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Nghĩa

Điện thoại: 02313.821.973

Mobile

FAX: 02313.540.272

Địa chỉ: Số 2, Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Website: http://www.hcpc.vn/website/home-page.aspx

 

0989572988