Tóm tắt Nghị quyết hội nghị thường niên tổng kết công tác hiệp hội bao bì xi măng năm 2016

Tóm tắt Nghị quyết hội nghị thường niên tổng kết công tác hiệp hội bao bì xi măng năm 2016

I-Thông qua báo cáo công tác Hiệp hội BBXM Việt Nam năm 2016 gồm những nội dung chính sau:

1- Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của 14/17 Doanh nghiệp hội viên.

- Tổng sản lượng vỏ bao:                               618,0 triệu vỏ

- Tổng doanh thu:                                           3.814,5 tỷ đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước:                          130,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế:                                  163,2 tỷ đồng

- Nợ đọng phải thu của khách hàng:            548,56 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân:                                   6,83 triệu đồng

- Tổng số CBCNV toàn Hiệp hội:               3.865 người

Theo số liệu báo cáo của 14 doanh nghiệp Hội viên năm 2016 cho thấy kết quả rất ấn tượng, nhiều đơn vị thực hiện các chỉ tiêu SXKD vượt kế hoạch đề ra.  Kết quả đạt được đã thể hiện sự nỗ lực phấn đấu, năng động của mỗi doanh nghiệp hội viên.

Các đơn vị thành viên trong Hiệp hội đã SXKD đa dạng mặt hàng như: vỏ bao PP, PE các loại, cung cấp mặt hàng chỉ khâu, thiết bị máy móc, dịch vụ kỹ thuật chuyển giao công nghệ, đào tạo…. Tuy nhiên, sản phẩm chính vẫn là vỏ bao xi măng.

2-Hội nghị thông qua các báo cáo.

-Hội nghị nhất trí với báo cáo thu, chi tài chính của Hiệp hội trong năm 2016, thu chi tài chính được thực hiện đúng điều lệ, đúng quy định; Các doanh nghiệp hội viên đã thực hiện tốt công tác đóng hội phí đầy đủ, tổng số 17/17 đơn vị đã nộp đạt 100% KH đề ra .

 -Hội nghị đã nhất trí với dự trù kinh phí hoạt động Hiệp hội năm 2017;

- Hội nghị nhất trí với mức đóng hội phí năm 2017 vẫn giữ nguyên như mức đóng góp năm 2016,

3- Công tác bầu cử:

+ Bầu bổ sung Ban chấp hành: Hội nghị bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban chấp hành Hiệp hội thay đồng chí Dư Văn Hải nghỉ hưu.

+Bầu bổ sung Thường vụ Hiệp hội:

-Kết quả bầu:

+ Đ/c Nguyễn Anh Nghĩa Giám đốc Công ty CP bao bì Hải Phòng trúng vào Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2014-2018 với số phiếu biểu quyết 28/28 phiếu, đạt 100 %

+ Đ/c Nguyễn Văn Tọa Giám đốc Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch- UV Ban chấp hành Hiệp hội đã trúng vào Ban thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ 2014-2018 với số phiếu biểu quyết 26/28 phiếu đạt  92,8 %.                     

4-Về công tác thị trường, công nợ tại các đơn vị thành viên. 

Năm 2016 cơ bản các doanh nghiệp hội viên đã thực hiện Quy định về hoạt động thị trường và thị phần, giữ ổn định thị trường chung góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Tình hình chung hiện nay là tất cả các doanh nghiệp hội viên đều bị chiếm dụng vốn với số lượng lớn và kéo dài, gây khó khăn về vốn trong hoạt động và giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

       5- Công tác xây dựng và phát triển Hội:

Các DN đầu mối đã phát huy tính chủ động sáng tạo, tổ chức gặp gỡ trao đổi các nhóm theo  định kỳ, hoặc đột xuất khi có diễn biến bất thường về giá cả, thị trường... để giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh

Các doanh nghiệp đã hoạt động tiếp xúc, giao lưu giữa các doanh nghiệp  hội viên với nhau, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, đoàn kết trong hiệp hội.

II- KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA HIỆP HỘI NĂM 2017.

Năm 2017, tình hình kinh tế thế giới dự báo còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro; kinh tế – xã hội của nước ta có những thuận lợi và cơ hội nhất định, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Chính phủ chỉ đạo việc kiểm soát kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng vào năm 2017. Các doanh nghiệp hội viên căn cứ vào mục tiêu kế hoạch SXKD và kết quả thực hiện năm 2016 làm tiền đề cho mục tiêu kế hoạch  năm 2017. Dựa vào chỉ tiêu kế hoạch của các Doanh nghiệp hội viên báo cáo. Hiệp hội triển khai công tác nhiệm vụ năm 2017 như sau :

1- Các chỉ tiêu chính.

- Tổng sản lượng vỏ bao:                               677,85 triệu vỏ bao

- Tổng doanh thu:                                           3.814,5 tỷ đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước:                          130,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế:                                  163,2 tỷ đồng

- Nợ đọng phải thu của khách hàng:            548,56 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân:                                   6,83 triệu đ/ tháng

- Tổng số CBCNV toàn Hiệp hội:                  3.865 người

   2-Một số giải pháp chủ yếu:

- Các doanh nghiệp đầu mối cần phát huy vai trò chủ đạo của mình, phối hợp với các doanh nghiệp hội viên để giải quyết nhanh, hiệu quả công tác của Hiệp hội, đặc biệt các vấn đề liên quan đến thị trường, thị phần và giá bán sản phẩm.

- Các doanh nghiệp hội viên phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Điều lệ Hiệp hội, đặc biệt về quy định thị trường, thị phần và giá bán sản phẩm, không cạnh tranh nhau; giữ gìn đoàn kết trong Hiệp hội. Có các giải pháp tích cực để thu hồi công nợ, tái đầu tư sản xuất.

- Các doanh nghiệp hội viên phải thực hiện tốt các chế độ báo cáo; thông tin; phản ánh kịp thời thời những phát sinh về văn phòng Hiệp hội bằng nhiều cách để Văn phòng Hiệp hội tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hiệp hội, Ban thường vụ xem xét giải quyết. Đóng hội phí theo đúng thời gian quy định.

- Duy trì việc hiếu, hỷ khi có thông tin của các Doanh nghiệp hội viên thông báo về văn phòng Hiệp hội. Văn phòng hiệp hội có trách nhiệm thay mặt các doanh nghiệp hội viên đến tham dự. Mang tính đoàn kết giữa Hiệp hội với các doanh nghiệp Hội viên và các doanh nghiệp hội viên với nhau.

3-Xây dựng và phát triển Hiệp hội:

+Nâng cao chất lượng của Hiệp hội:

- Tăng cường hoạt động tiếp xúc, giao lưu giữa các doanh nghiệp hội viên với nhau, chia sẽ những thuận lợi, khó khăn, tăng cường đoàn kết trong Hiệp hội.

- Ban chấp hành Hiệp hội tích cực phối kết hợp làm việc, tiếp xúc với các Bộ, Ngành, cơ quan hữu quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp hội viên khi có nhu cầu.

4-Phát triển hội viên:

-Tiếp tục tuyên truyền mời, vận động các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao bì xi măng và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng có liên quan tham gia vào Hiệp hội, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng ở cả ba miền để thu hút ngày càng nhiều các hội viên, tập trung sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong khối các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao bì xi măng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Hiệp hội trong năm tới.

Nghị quyết này được triển khai đến tất cả các Doanh nghiệp hội viên để theo dõi và thực hiện./.

0989572988