Ban chấp hành hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

Ban chấp hành hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

                         Ban chấp hành hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

1. Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Ximăng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 

TT

Họ Và Tên

Chức vụ

Chức danh và nơi công tác

1  Ông Nguyễn Trọng Giang Chủ tịch Hiệp hội  Chủ tịch HĐQT - Cty CPCNTM Sông Đà
2  Ông Dư Văn Hải Phó Chủ tịch Hiệp hội  Giám đốc- Cty CP Vicem BB Hải Phòng
3  Ông Lại Văn Thạnh Phó Chủ tịch Hiệp hội  Giám đốc - Cty CP BB Thanh Hóa
4  Ông Nguyễn Xuân Hải Ủy viên  Giám đốc - Cty CP Nhựa bao bì Vinh
5  Ông Vũ Minh Giang Ủy viên  Giám đốc - Cty CP VIPACO
6  Ông Nguyễn Văn Toạ Ủy viên  Giám đốc - Cty CPBB Hoàng Thạch
7  Ông Phạm Văn Minh Ủy viên  Giám đốc - Cty CP Vicem BB Bút Sơn
8  Ông Nguyễn Đức Chương Ủy viên  Giám đốc - Công ty CP BB&KDTH Nghệ An
9  Ông Phan Văn Tam Ủy Viên  Phó Tổng GĐ - Cty CP CNTM Sông Đà
10  Ông Phạm Văn Bình Ủy viên  Giám đốc - Cty TNHH 1 TV Tân Khánh An
11  Ông Doãn Nam Khánh Ủy viên  Giám đốc - Cty CP Vicem BB Bỉm Sơn

 

2. Nghị quyết đại hội tổng kết năm 2011 ngày 10/03/2012 thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm ông Lại Văn Thạnh, ông Doãn Nam Khánh, ông Phan Văn Tam - Ủy viên Ban Chấp hành với lý do thuyên chuyển công tác.

- Bổ nhiệm các thành viên sau vào Ban Chấp hành Hiệp hội:

                 + Ông Nguyễn Trọng Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Thanh Hóa 

                 + Ông Trần Văn Chương - Giám đốc Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn 

 Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Ximăng Việt Nam giai đoạn 20012 - 2013 

 

TT Họ Và Tên  Chức Vụ  Chức Danh - Nơi Công Tác
1  Ông Nguyễn Trọng Giang Chủ tịch Hiệp hội  CT HĐQT/GĐ - Cty CPCNTM Sông Đà
2  Ông Dư Văn Hải Phó Chủ tịch Hiệp hội  GĐ - Cty CP Vicem BB XM Hải Phòng
3  Ông Nguyễn Trọng Tiến Phó Chủ tịch Hiệp hội  Giám đốc - Cty CP BB Thanh Hóa
4  Ông Nguyễn Xuân Hải Ủy viên  Giám đốc - Cty CP Nhựa bao bì Vinh
5  Ông Vũ Minh Giang Ủy viên  Giám đốc - Cty CP VIPACO
6  Ông Nguyễn Văn Tọa Ủy viên  Giám đốc - Cty CPBB Hoàng Thạch
7  Ông Phạm Văn Minh Ủy viên  Giám đốc - Cty CP Vicem BB Bút Sơn
8  Ông Nguyễn Đức Chương Ủy viên  Giám đốc - Công ty CP BB&KDTH Nghệ An
9  Ông Nguyễn Văn Khái Ủy viên  Giám đốc - Cty CP Bao bì Tiền Phong
10  Ông Phạm Văn Bình Ủy viên  Giám đốc - Cty TNHH 1 TV Tân Khánh An
11  Ông Trần Văn Chương Ủy viên  Giám đốc - Cty CP Vicem BB Bỉm Sơn
0989572988