Ban thường vụ hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I (2008 - 2013)

Ban thường vụ hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I (2008 - 2013)

Ban thường vụ hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

Ban thường vụ Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2011        

1. Ông Nguyễn Trọng Giang:             Chủ tịch Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam

2. Ông Dư Văn Hải :                             Phó chủ tịch Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam

3. Ông Phan Văn Tam:                       Tổng thư ký Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam

Nghị quyết đại hội tổng kết năm 2011 ngày 10/03/2012 : miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên trong Ban Thường vụ như sau:

- Miễn nhiệm ông Phan Văn Tam -  Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng thư ký Hiệp hội từ 01/01/2012

- Miễn nhiệm ông Lại Văn Thạnh - Ủy viên Ban CH, Phó chủ tịch Hiệp hội do thuyên chuyển công tác.

- Bổ  nhiệm Ông Nguyễn Trọng Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Thanh Hóa, Ủy viên Ban Chấp hành vào Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hiệp hội từ ngày 10/03/2012.

                                                    Ban thường vụ Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam giai đoạn 2012 - 2013 

1. Ông  Nguyễn Trọng Giang:             Chủ tịch Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam

2. Ông  Dư Văn Hải :                             Phó chủ tịch Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam

3. Ông  Nguyễn Trọng Tiến:                Phó chủ tịch Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam

Nghị quyết hội nghị sơ kết 06 tháng đầu  năm 2013 ngày 16/08/2013 : miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng thư ký hiệp hội như sau:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Duy Long - Q Tổng thư ký Hiệp hội từ 01/01/2013

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Thái Hòa làm Q. Tổng thư ký Hiệp hội từ 16/08/2013

 

 
0989572988