Ban kiểm tra hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

Ban kiểm tra hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

Ban kiểm tra hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm  kỳ I ( 2008 - 2013)

Ban Kiểm tra Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2011

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh - Nơi công tác

1   Ông Phạm Văn Minh  Trưởng Ban Kiểm tra  Giám đốc - Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn
2   Ông Nguyễn Văn Khái  Ủy viên  Giám đốc - Công ty CP bao bì Tiền phong
3   Bà Nguyễn Thị Hạnh Ủy viên  Giám đốc - Công ty CP Bao bì Tam Điệp
4   Ông Lê Kế Tích Ủy viên  Phó GĐ - Xí nghiệp SX BB XM Đà Nẵng

Nghị quyết đại hội tổng kết năm 2011 ngày 10/03/2012 thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm bà Nguyễn THị Hạnh - Thành viên Ban Kiểm tra Hiệp hội từ ngày 10/03/2012

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Văn - Giám đốc công ty CP Bao bì Nhơn Trạch làm thành viên Ban Kiểm tra Hiệp hội từ ngày 10/03/2012

                     Ban Kiểm tra Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam giai đoạn 2012 - 2013

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh - Nơi công tác

1   Ông Phạm Văn Minh Trưởng Ban Kiểm tra  Giám đốc - Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn
2  Ông Nguyễn Văn Khái Ủy viên  Giám đốc - Công ty CP bao bì Tiền phong
3  Ông Nguyễn Đức Văn Ủy viên  Giám đốc - Công ty CP Bao bì Nhơn Trạch
4  Ông Lê Kế Tích Ủy viên  Phó GĐ  Xí nghiệp SX BB XM Đà Nẵng
0989572988