Công văn đồng ý của bộ nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội

Công văn đồng ý của bộ nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội

Công văn đồng ý của bộ nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội

HIỆP HỘI BAO BÌ XM VIỆT NAM

---------------------

 

Số  02 CV/HH

 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                Hà nội ngày 10 tháng 12  năm 2008

 

 

KÍNH GỬI:  BỘ NỘI VỤ

(Về việc báo cáo kết quả Đại Hội và xin phê duyệt

Điều lệ tổ chức hoạt động của hiệp hội bao bì xi măng VN)

 

- Căn cứ Quyết định số:1390/QĐ-BNV ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ về việc cho phép thành lập hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam đã được  đại hội  thành lập thông qua ngày 28/11/2008;

- Căn cứ  kết quả bầu cử vào BCH & Ban kiểm tra của hiệp hội,

HIỆP HỘI BAO BÌ XI MĂNG VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI THÀNH LẬP

VÀ ĐỀ NGHỊ BỘ NỘI PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ  CỤ THỂ NHƯ SAU:

 

 

I, Báo cáo kết quả Đại hội thành lập HHBBXMVN

1-1) Nội dung Đại hội

Đại hội được tổ chức ngày 28 tháng 11 năm 2008 tại Khách sạn Kim Liên Hà Nội Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng gồm :

Báo cáo quá trình vận động thành lập hội

Điều lệ tổ chức hoạt động của hội bao bì xi măng Việt Nam

Phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ I (2008 -2013)

Biên bản thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của hội

Nghị quyết đại hội

Biên bản phiên họp lần thứ nhất của BCH để bầu các chức danh : Chủ tịch, các phó chủ tịch, Tổng thư ký của hội

Biên bản phiên họp đầu tiên của ban kiểm tra để bầu Trưởng ban KT của hội

1-2)           Kết quả bầu các chức danh

(Ban chấp hành gồm 11 người, Ban kiểm tra gồm 05 người, Ban thường vụ 03 người )

* Ban chấp hành hiệp hội bao bì xi măng VN

TT

                      Họ và tên

Chức vụ

Nơi công tác

1

Ông Nguyễn Trọng Giang

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Công ty CP CNTM Sông Đà

2

Ông Lại Văn Thạnh

Giám đốc

Công ty CP BB Thanh Hoá

     3 Ông Dư Văn Hải Giám đốc công ty Công ty CP VICEM BB Hải Phòng

4

Ông Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc công ty

Công ty CP Nhựa  & Bao bì Vinh

5

Ông Vũ Minh Giang

Giám đốc công ty

Công ty CP bao bì Vinaconex

6

Ông Nguyễn Văn Toạ

Giám đốc công ty

Công ty CP BB Hoàng Thạch

7

Ông Phạm Văn Minh

Giám đốc công ty

Công ty CP VICEM BB Bút Sơn

8

Ông Nguyễn Đức Chương

Giám đốc công ty

Công ty  CP BB & KDTH Nghệ An

9

Ông Phan Văn Tam

Phó Tổng Giám đốc 

Công ty CP CNTM Sông Đà

10

Ông Phạm Văn Bình

Giám đốc công ty

Công ty TNHH 1 TV Tân Khánh An

     11 Ông Doãn Nam Khánh Giám đốc công ty Công ty CP Vicem BB Bỉm Sơn

 

* Các chức danh chủ chốt được bầu

  1. Ông Nguyễn Trọng Giang:                 Chủ tịch Hiệp hội bao bì xi măng VN
  2. Ông Dư Văn Hải :                                 Phó chủ tịch Hiệp hội BBXMVN
  3. Ông Lại Văn  Thạnh:                            Phó chủ tịch Hiệp hội BBXMVN
  4. Ông Phan Văn Tam:                            Tổng thư ký Hiệp hội BBXMVN
  5. Ông Phạm Văn Minh:                          Trưởng ban kiểm tra

* Ban thường vụ gồm các ông :

  1. Ông Nguyễn Trọng Giang:                 Chủ tịch Hiệp hội bao bì xi măng VN
  2. Ông Dư Văn Hải :                                 Phó chủ tịch Hiệp hội BBXMVN
  3. Ông Phan Văn Tam:                           Tổng thư ký Hiệp hội BBXMVN

* Ban kiểm tra gồm các ông bà có tên sau:

    TT                       Họ và tên                        Chức vụ                        Nơi công tác
    1 Ông Phạm Văn Minh Giám đốc công ty Công ty CP bao bì Bút Sơn
    2 Ông Nguyễn Văn Khái Giám đốc công ty Công ty CP bao bì Tiền phong
    3 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giám Đốc Công ty Công ty CPBB Tam Điệp
    4 Ông Lê Kế Tích P.Giám đốc công ty Xí nghiệp Sản xuất vỏ bao XM Đà Nẵng

 

II. Đề nghị phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Hiệp hội bao bì xi măng VN

Điều lệ bao gồm 7 chương, 26 điều

Chương I        : Tên gọi, tôn chỉ, mục đích: Gồm 4 điều

Chương II       : Nhiệm vụ, quyền hạn của hiệp hội: gồm 2 điều

Chương III      : Hội viên: Gồm 4 điều

Chương IV      : Tổ chức của hiệp hội: Gồm 9 điều

Chương V       : Tài sản, tài chính của hiệp hội: Gồm 3 điều

Chương VI      : Khen thưởng, xử lý vi phạm: Gồm 2 điều

Chương VII     : Điều khoản thi hành:  Gồm 2 điều

Đại hội đã nghiên cứu kỹ đóng góp nhiều ý kiến để hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động của hiệp hội trình Bộ Nội vụ xem xét phê duyệt để hội thực hiện .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi

- Lưu VP HH

 

                                                  HIỆP HỘI BAO BÌ XI MĂNG VN

                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                       NGUYỄN TRỌNG GIANG

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     
       

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Chủ tịch Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam)

1. Họ và tên:                           Nguyễn Trọng Giang

2. Giới tính:                             Nam

3. Số CMND:                          012903045  Cấp ngày: 27/07/2006  Nơi cấp:  Công an TP Hà Nội

4. Ngày tháng năm sinh:         12/03/1953

5. Quốc Tịch:              Việt Nam

6. Dân Tộc:                             Kinh

7. Quê quán:                Phú Lương-Đông Hưng-Thái Bình

8. Địa chỉ thường trú:             N36A-TT 10 Khu đô thị Văn Quán-Hà Đông

9. Số điện thoại liên lạc cơ quan: 034. 3516478

10. Trình độ văn hoá: 10/10

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

12. Chức vụ đang nắm giữ:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP giấy Việt Nga

13.  Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Hà nội ngày 10 tháng 12 năm 2008

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

 

NGUYỄN TRỌNG GIANG

 

0989572988